top of page
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), zwanego dalej RODO, informujemy, że:

1.           Administratorem danych osobowych jest Salon Maverick Mikołaj Radkiewicz z siedzibą w Gdyni przy ul. Łowickiej 44, 81-504 Gdynia, posiadający NIP: 958 130 87 20.

2.           Dane przetwarzane będą zgodnie z RODO.

3.           Administrator danych przetwarza w celach rekrutacji następujące dane osobowe : imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres email, numer telefonu, data urodzenia, zdjęcie kandydata, informacje o wykształceniu i kwalifikacjach.

4.           Podanie powyższych danych jest dobrowolne ale niezbędne do udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Salon Maverick.

5.           Odbiorcami danych osobowych Kandydata są pracownicy administracyjni Salonu Maverick. Ponadto odbiorcami danych osobowych Kandydata mogą być podmioty zajmujące się obsługą informatyczną administratora danych.

6.            Dane osobowe osób biorącym udział w procesie rekrutacji nie są udostępniane (poza
punktem 5.) ani sprzedawane żadnym innym podmiotom w żadnych celach. Są odpowiednio chronione i przechowywane.

7.           Dane osobowe Kandydata będą przetwarzane przez okres trwania rekrutacji, jednak nie dłużej niż 3 miesiące lub, w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody, na potrzeby kolejnych rekrutacji przez okres do 3 lat lub do ewentualnego żądania ich usunięcia przez Kandydata.

8.           Salon Maverick gwarantuje osobom biorącym udział w procesie rekrutacji realizację uprawnień wynikających z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych (RODO), w ramach których Kandydat ma prawo do:
- żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, a także prawo     do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przeniesienia danych;
- cofnięcia zgody  na przetwarzanie danych;
- do bycia zapomnianym, tj. żądania usunięcia swoich danych z zasobów Administratora;
- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych dotyczącej przetwarzania przez         nas Twoich danych osobowych.

9.           W razie pytań dotyczących przetwarzania przez Salon Maverick danych osobowych, a także w celu realizacji praw, wyrażenia albo cofnięcia zgód oraz wnoszenia sprzeciwów, zapraszamy do Salonu Maverick lub prosimy o skorzystanie z poniższych możliwości kontaktu:

•             adres email: info@salonmaverick.pl

•             poczta tradycyjna: Salon Językowy Maverick, ul. Łowicka 44, 81-504 Gdynia, z dopiskiem „dane osobowe”.

bottom of page