top of page

Egzamin maturalny z języka polskiego

Poziom podstawowy

Egzamin pisemny z języka polskiego na poziomie podstawowym – podobnie jak egzamin ustny – jest obowiązkowy. To oznacza, że muszą przystąpić do niego wszyscy maturzyści. Aby go zdać, należy uzyskać 30% wszystkich punktów. Jeśli nie zdasz matury pisemnej z języka polskiego, nie otrzymasz świadectwa maturalnego.

 

Egzamin trwa 170 minut.

 

Arkusz egzaminacyjny składa się z dwóch części: testu i wypracowania.

 

W części pierwszej – testowej – znajdują się dwa zestawy zadań. Każdy zestaw zawiera:

– jeden krótki tekst (liczący około 500 słów) lub dwa krótkie teksty powiązane ze sobą tematycznie (liczące łącznie około 500 słów);

– kilka zadań – od 5 do 7 (w obu zestawach znajdzie się razem od 10 do 13 zadań).

Podstawę zadań stanowi tekst nieliteracki: popularnonaukowy (np. z zakresu wiedzy o języku), publicystyczny (np. artykuł, felieton, reportaż, wywiad, recenzja) lub polityczny (przemówienie). Zadania mają formę zamkniętą i otwartą – z miejscem na wpisywanie odpowiedzi.

 

Część druga arkusza egzaminacyjnego zawiera dwa tematy wypracowania do wyboru:

– pierwszy wymaga napisania rozprawki problemowej w związku z dołączonym do zadania utworem literackim – epickim lub dramatycznym;

– drugi wymaga interpretacji zamieszczonego w arkuszu wiersza.

Wypracowanie musi liczyć co najmniej 250 słów (powinno zajmować około dwóch stron formatu A4).

 

Zadania w arkuszu sprawdzają wiedzę i umiejętności z poziomu podstawowego, wskazane w podstawie programowej nie tylko dla szkoły ponadgimnazjalnej, lecz także dla gimnazjum i szkoły podstawowej.

 

Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań możesz otrzymać maksymalnie 70 punktów, w tym:

– za test – 20 punktów,

– za wypracowanie – 50 punktów.

 

Poziom rozszerzony

Język polski można wybrać na egzaminie maturalnym również jako przedmiot dodatkowy i zdawać go w formie pisemnej na poziomie rozszerzonym.

Wynik egzaminu z języka polskiego na poziomie rozszerzonym nie ma wpływu na zdanie matury, chyba że będzie to Twój jedyny egzamin z przedmiotu dodatkowego i do niego nie przystąpisz lub zostanie on unieważniony.

Wynik uzyskany z egzaminu zostanie odnotowany na świadectwie maturalnym i może być brany pod uwagę przez niektóre uczelnie wyższe podczas rekrutacji.

Egzamin trwa 180 minut.

Arkusz egzaminacyjny składa się z jednej części – wypracowania – i zawiera dwa tematy do wyboru:

– pierwszy temat wymaga napisania wypowiedzi argumentacyjnej w formie rozprawki problemowej lub szkicu krytycznego w związku z dołączonym do zadania tekstem teoretycznym (historyczno-, teoretyczno- lub krytycznoliterackim);

–  drugi temat wymaga zbudowania interpretacji porównawczej dwóch utworów literackich (lirycznych, epickich lub dramatycznych).

Wypracowanie musi liczyć co najmniej 300 słów (powinno zajmować ponad dwie strony formatu A4).

Egzamin sprawdza wiedzę i umiejętności wskazane w podstawie programowej dla szkoły ponadgimnazjalnej na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Ponadto zadania mogą obejmować zagadnienia realizowane na wcześniejszych etapach edukacyjnych – w gimnazjum i szkole podstawowej.

Za napisanie wypracowania możesz otrzymać maksymalnie 40 punktów.

bottom of page