top of page

REGULAMIN WARSZTATÓW DLA DZIECI:

DO IT YOURSELF / PLAY & LEARN / DANCE & MOTION

Organizatorem warsztatów dla dzieci DO IT YOURSELF, PLAY & LEARN oraz DANCE & MOTION jest:  

Salon Angielskiego Maverick Mikołaj Radkiewicz, mający siedzibę w Gdyni (81-504) przy ulicy Łowickiej 44, NIP 958 130 87 20,  tel. kontaktowy: +505 441 058, e-mail: info@salonmaverick.pl, zwany dalej Salonem Maverick.

Regulamin warsztatów obowiązuje wszystkich uczestników i wchodzi w życie z dniem 21.12.2020 r.

 

Organizator dołoży wszelkich starań, by stworzyć dzieciom jak najlepsze warunki do wypoczynku, umożliwić im aktywne uczestnictwo w zaplanowanych zajęciach oraz zorganizować czas w sposób przyjemny, pożyteczny i przede wszystkim bezpieczny.

1. Warsztaty dla dzieci odbywają się w Salonie Maverick (ul. Łowicka 44, Gdynia).

2. Uczestnikami warsztatów mogą być dzieci w wieku od 5 do 10 roku życia.

3. Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz uiszczenie całej opłaty przed rozpoczęciem zajęć.

 

4. O kolejności uczestnictwa w warsztatach decyduje kolejność zgłoszeń.

 

5. Minimalna liczba uczestników to 4 dzieci, maksymalna to 8 dzieci.

 

6. Czas trwania warsztatów to 3,5 godziny, w tym pół godziny przerwy m.in. na lekki posiłek (kanapka, owoc), przyniesiony przez dziecko. Organizator nie zapewnia wyżywienia w czasie warsztatów.

 

7. Zajęcia odbywają się pod stałym nadzorem wychowawców według opracowanego poniżej harmonogramu.


 

PLAN WARSZTATÓW

I tydzień

 

 

 

II tydzień

 

 

 

8. Warsztaty PLAY & LEARN oraz DANCE & MOTION  prowadzone są w języku angielskim, dostosowanym do umiejętności językowych dzieci, a warsztaty DO IT YOURSELF z elementami języka angielskiego.

 

9. Organizator warsztatów zastrzega sobie prawo do zmian w harmonogramie zajęć. O zmianach poinformuje rodziców / opiekunów ustawowych.

 

10. Rodzice/opiekunowie ustawowi odpowiedzialni są za bezpieczną drogę dziecka do placówki i z powrotem. W przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu rodzice są zobowiązani napisać stosowne  oświadczenie.

 

11.  Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do odbioru dzieci do godziny 12.30 lub 16.30 w zależności od wybranego warsztatu. W przypadku spóźnienia naliczana jest dodatkowa opłata za opiekę w wysokości 10 zł za każde rozpoczęte 15 minut.

 

12. Uczestnik warsztatów ma obowiązek:

a)  przestrzegać regulaminu oraz zasad uczestnictwa w warsztatach,

b)  stosować się do poleceń wychowawców,

c)  przestrzegać zasad higieny osobistej i bezpieczeństwa,

d)  dbać o czystość i porządek oraz szanować mienie Salonu Maverick oraz innych uczestników warsztatów.

UWAGA! Za szkody wyrządzone przez dziecko, materialnie odpowiedzialni są rodzice lub opiekunowie ustawowi.

 

 

13.  Cena za 1 warsztat wynosi 75 zł, rodzeństwo 70 zł, min trzy razy w tygodniu 65 zł. Opłata za warsztaty – budki dla ptaszków jest o 10 zł większa ze względu za dodatkowe materiały.

 

14.  W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju, w razie nagłej choroby dziecka ( w tym katar), bardzo prosimy o nie przyprowadzanie dziecka na warsztaty i poinformowanie o tym fakcie Salon Maverick przed rozpoczęciem warsztatów. Wtedy rodzice/opiekunowie ustawowi będą uprawnieni do otrzymania zwrotu kosztów za opłacony warsztat.

 

15.  Salon Maverick, ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju, w razie nagłej choroby osoby prowadzącej dany warsztat lub w razie nie zebrania odpowiedniej ilości uczestników na warsztat tj. mniej niż 4 dzieci, zastrzega sobie prawo do odwołania warsztatów, z całkowitym zwrotem kosztów.

 

 

Nr konta: Santander Bank

38 1090 1102 0000 0001 1937 7513

Tytułem: imię, nazwisko DZIECKA, wybrany warsztat, dzień i godzina

bottom of page